BUXORODONMAHSULOTLARI

“БУХОРОДОНМАҲСУЛОТЛАРИ” АЖ акциядорлари диққатига!

“Бухородонмаҳсулотлари” АЖ Сизни 2020 йил 12 май куни соат 10.00да акциядорларнинг навбатдаги Умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилади. Акциядорларнинг умумий йиғилиши онлайн (электрон) шаклида утказилади.
1. Жамиятнинг номи, жойлашган ери (почта манзили), алока ракамлари, электрон почта ва расмий веб-сайти манзили–“Бухородонмаҳсулотлари” АЖ, Бухоро шахри, Халклар Дустлиги кўчаси 9 уй, телефон: (0365) 220-45-17, факс:(0365) 220-45-26, Жамиятнинг электрон почта манзили: info@buxorodon.uz,, buxorodon73@mail.ru, веб-сайт: BUXORODON.UZ
2. Умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақти ва жойи – 2020 йил 12 май , соат 10.00 да, Бухоро шаҳри, Халклар Дустлиги кўчаси 9 уй, “Бухородонмаҳсулотлари” АЖ маъмурий биносида.
3. Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 2020 йил 24 апрель ҳолатида ва акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри (3 иш куни олдин)
2020 йил 6 май ҳолатида шакллантирилади.
КУН ТАРТИБИ ЎЗ ИЧИГА ҚУЙИДАГИ МАСАЛАЛАРНИ ОЛАДИ:
1.Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш;
2.Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
3. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йилда бажарилган ишлар юзасидан хисоботини тасдиклаш;
4.2019 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича жамият бошкарув раисининг хисоботини тасдиклаш;
5.Жамият тафтиш комиссиясининг 2019 йил молиявий-хужалик фаолияти якуни буйича хулосасини тасдиклаш;
6. 2019 йил молиявий-хужалик фаолияти якуни буйича ишлаб чикаришни махаллийлаштириш, саноатда кооперация алокаларни кенгайтириш масалалари буйича директорнинг хисоботини тасдиклаш;
7. 2019 йил молиявий-хужалик якуни буйича жамиятда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, махаллий махсулотларнинг сифат ва нарх буйича белгиланган параметрларга мувофиклиги хисобга олган холда импорт харидлари ва валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тугрисида ташки аудиторнинг хулосаси тасдиклаш;
8. Жамият ташки аудиторининг 2019 йил молиявий-хужалик фаолияти якуни буйича хулосасини тасдиклаш;
9.Жамиятнинг 2019 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари буйича бухгалтерия балансини: фойда ва зарар хисоб варагини (молиявий натижаларни) тасдиклаш;
10.Жамиятнинг 2019 йил молиявий хужалик фаолияти якуни буйича соф фойдасини таксимлаш; 11.Жамиятнинг 2020 йил бизнес режасини тасдиклаш;
12.Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;
13. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;
14.Жамият бошқарув раиси билан шартномани узайтириш;
15.Жамиятнинг Уставига узгартиришлар киритиш туғрисида;
16.Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириши туғрисида”ги Низомига узгартиришлар киритиш тугрисида;
17.2020 йил учун жамият аудиторини хамда унга туланадиган хизмат хаки микдорини тасдиқлаш;
18. Жамият балансида улуши булган нон, макарон, кандолат ишлаб чикариш корхоналардан ташкари, барча турдаги корхоналар хамда буш турган бино ва иншоотларни конунчиликда белгиланган тартибда сотиш туғрисида;
19. 2020 йил хўжалик фаолияти даврида АК “Ўздонмаҳсулот” тизимига кирувчи аффиланган шахслар билан тузилиши мумкин булган битимларни маъкуллаш туғрисида.
Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда Сиз қуйидаги хужжатлар билан танишиб чиқишингиз мумкин:
1.2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича ташки аудиторининг хулосаси;
2. Жамиятнинг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари;
3.Жамият тафтиш комиссиясининг 2019 йил молиявий хўжалик фаолияти якуни бўйича хулосаси;
4. Бошка хужжатлар.
Рўйхатга олиш соат 9.30 да бошланади. Акциядорлар ўзи билан бирга паспорти ва паспортининг нусхаси ёки бошқа шахсини тасдиқловчи хужжат бўлиши шарт.
“Бухородонмаҳсулотлари” АЖ Кузатув кенгаши.